img Leseprobe Leseprobe

Yrittäjyys on kyvykkyyttä

Keskusteluja, tarinoita ja johtopäätöksiä

Antero Stenlund

EPUB
26,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop Kulturkaufhaus
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Books on Demand img Link Publisher

Geisteswissenschaften, Kunst, Musik / Erwachsenenbildung

Beschreibung

Antero Stenlund avaa kirjassaan omaperäisen ja oivalluttavan näkökulman yrittäjyyteen. Näkökulma perustuu tutkimuksiin, joiden aineistoja ja tuloksia Stenlund esittelee kirjassaan. Myös kyvykkäiden yrittäjien ja taitavien ihmisten kokemukset, tarinat ja johtopäätökset ovat keskeinen osa kirjan sisältöä. Niiden ansiosta paljastuu yrittäjyyden todellinen olemus: Yrittäjyys on kyvykkyyttä, jota kilpailu edellyttää, osaaminen rakentaa ja itsenäisyys ilmentää. Kyvykäs ihminen löytää ja toteuttaa parhaat ratkaisut käytännön tarpeisiin ja hän tietää itsekin kyvykkyytensä. Sen ansiosta kyvykäs selviytyy ja menestyy muuttuvan maailman myllerryksissä. Tämän vuoksi on tärkeää kasvattaa kaikista ihmisistä kyvykkäitä. Kirjassa kerrotut esimerkit ja tarinat paljastavat kyvykkääksi kasvun ehdot ja keinot elämän eri vaiheissa. Ihmiset itse ja heidän kasvattajansa voivat hyödyntää kirjan esityksiä kyvykkyyttä kehittäessään.

Weitere Titel von diesem Autor
Antero Stenlund

Kundenbewertungen

Schlagwörter

Kokemuksista oppiminen, Tilaisuuteen tarttuminen, Verkostoituminen, itsensä johtaminen, Muutoskyky