img Leseprobe Leseprobe

Vaikeuksien kautta voittoon

Torpantytön tarina huutolaisuudesta, siirtolaisuudesta Australiassa ja elämästä Suomessa

Eila Maria Räsänen

EPUB
6,49
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop Kulturkaufhaus
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Books on Demand img Link Publisher

Belletristik/Erzählende Literatur

Beschreibung

Tämä on "Veera Sohvintyttären" todellisuuspohjainen kertomus elämästä Suomessa lapsuudessaan huutolaisena, nuorena siirtymisestä työläiseksi Tampereelle, avioitumisesta ja muutosta siirtolaiseksi Australiaan 1960-luvun alussa Strathnaver-laivalla. Leskeksi jäätyään Sydneyssä "Veera" palasi Orsova-laivalla tyttärineen kotiseudulleen Itä-Suomeen. Kirja sisältää kansanperinneaineksia ja runoja sekä kuvausta elämästä vuosilta 1935-1985. Kirjan henkilönimet ovat fiktiivisiä, mutta suurin osa paikannimistä ja elämän tapahtumista tosia. Kirja opastaa lukijaa luottamaan Jumalan johdatukseen taikauskon sijasta ja on henkilökohtaista kokemus- ja muistelukerrontaa.

Weitere Titel in dieser Kategorie

Kundenbewertungen

Schlagwörter

henkilökohtainen kokemuskerronta, kansanusko, siirtolaisuus, huutolaisuus, matkakertomus