img Leseprobe Leseprobe

Jakovljeve ljestve

Ljudmila Ulicka

EPUB
16,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Fraktura img Link Publisher

Belletristik/Erzählende Literatur

Beschreibung

O njemu se u obitelji šutjelo i Nora ga je vidjela samo jednom, dok je bila dijete, ali njezin djed Jakov Osecki neće joj zauvijek ostati tajna – dugo nakon njegove smrti, kada ga bude trebala najviše, otkrit će joj ga pisma i dnevnici pohranjeni u škrinjici od vrbova drva. Između kazališne umjetnice Nore i nesuđenoga glazbenika Jakova u briljantnom romanu Ljudmile Ulicke protegnulo se jedno od najburnijih stoljeća ruske i europske novije povijesti. Varljivo obećanje vremena prije Revolucije, pogibije u svjetskim ratovima, mrak staljinizma i previranja najnovijeg doba – kroz sva ta razdoblja provest će nas ljubavi i razočaranja, ideali i zablude, izdaje i nadanja triju generacija obitelji Osecki. Ali svatko tko je ikada čitao Ulicku zna da Jakovljeve ljestve nisu tek još jedna obiteljska saga na kakve smo se navikli. U živote svojih veličanstvenih junaka, u svaku od sudbina koje maestralno ocrtava, najznačajnija je suvremena ruska autorica utkala pitanje koje pisce i filozofe zaokuplja otkako je svijeta: može li čovjek biti slobodan? A to kako se ostaje slobodan u mreži spletenoj od okolnosti, gena, slučaja i povijesti može nam reći samo velika književnost – knjiga poput Jakovljevih ljestvi, koju zasigurno nećete zaboraviti.

Weitere Titel von diesem Autor
Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover Grove
Esther Kinsky
Cover Der Präsident
Clemens Berger
Cover No Presents Please
Jayant Kaikini
Cover Night Garden
Carrie Mullins
Cover Branwell
Douglas A. Martin
Cover The Feather
John A. Mark
Cover Inconvenient Daughter
Lauren J. Sharkey
Cover Cockfight
Maria Fernanda Ampuero
Cover Miss Iceland
Audur Ava Olafsdottir
Cover Corona
Martin Meyer
Cover The Blue Sky
Galsan Tschinag
Cover Minor Detail
Adania Shibli
Cover A Song from Faraway
Deni Ellis Béchard
Cover Hitze
Victor Jestin
Cover Even the Dogs
Jon McGregor
Cover Fate
Jorge Consiglio
Cover Five Fingers
Māra Zālīte
Cover All Fires the Fire
Julio Cortázar

Kundenbewertungen