Hidegetes

Dunantuli vegeken 3.

Jankovich Ferenc

EPUB
ca. 3,33
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Fapadoskonyv.hu Kiado img Link Publisher

Belletristik / Historische Romane und Erzählungen

Beschreibung

Dunantuli vegeken cimmel jelent meg Jankovich Ferenc Kossuth-dijas rnk hrom trtnelmi regnynek egyttes kiadsa. A nagyszabs trtnelmi regnytrilgia a trk kori Magyarorszgot brzolja. (1. Hull csillagok; 2. A tl fiai; 3. Hdgets)Hej, te frfiszemA Atyaristen! Hun az a kutya tarisznys, aki erre a szp jelensgre meri vetni azt a bcstelen szemt? Ily gynyrA t ritkn lt frfiember! Ahogy ez a lenka nz, a re znlA alkonyati sugrban, olyan, mintha fejr ruhcskjban most szllott volna a mennybA l alHossz, hajls tagjai vagynak, mint a festett kpeken az angyaloknak; csupa elragad bj, zene mg a mozdulsa is. Finom velsA , vkony, horgas orra s magasan rajzolt gyngd szemldje, s szemnek kimond-hatatlan csillogsa, s benne a szp rtatlansg s szeldsg, az rtelem fnye - dm uram gy tallja, a lenyka elragad"e;

Weitere Titel von diesem Autor
Weitere Titel zum gleichen Preis

Kundenbewertungen