Hídégetés

Dunántúli végeken 3.

Ferenc Jankovich

EPUB
ca. 3,62
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Fapadoskonyv.hu Kiadó img Link Publisher

Belletristik / Hauptwerk vor 1945

Beschreibung

Dunántúli végeken címmel jelent meg Jankovich Ferenc Kossuth-díjas
írónk három történelmi regényének együttes kiadása. A nagyszabású
történelmi regénytrilógia a török kori Magyarországot ábrázolja. (1. Hulló csillagok; 2. A tél fiai; 3. Hídégetés)„Hej, te férfiszemű Atyaúristen! Hun az a kutya tarisznyás, aki erre a szép jelenségre meri vetni azt a böcstelen szemét? Ily gyönyörűt ritkán lát férfiember! Ahogy ez a leánka néz, a reá özönlő alkonyati sugárban, olyan, mintha fejér ruhácskájában most szállott volna a mennyből alá…Hosszú, hajlós tagjai vagynak, mint a festett képeken az angyaloknak; csupa elragadó báj, zene még a mozdulása is. Finom ívelésű, vékony, horgas orra és magasan rajzolt gyöngéd szemöldje, s szemének kimond-hatatlan csillogása, s benne a szép ártatlanság és szelídség, az értelem fénye – Ádám uram úgy találja, a leányka elragadó…”

Weitere Titel von diesem Autor
Ferenc Jankovich
Ferenc Jankovich
Ferenc Jankovich
Ferenc Jankovich
Ferenc Jankovich
Ferenc Jankovich
Ferenc Jankovich

Kundenbewertungen