img Leseprobe Leseprobe

L-avversarju Sigriet

The Secret Adversary, Maltese edition

Agatha Christie

EPUB
ca. 2,49
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Classic Translations img Link Publisher

Belletristik / Krimis, Thriller, Spionage

Beschreibung

Tommy u Tuppence huma żgħar, fl-imħabba ... u l-flat kissru. bla kwiet għall-eċitament, huma jiddeċiedu li jibdew fuq skema ta ’negozju qalbiena:" lesti li jagħmlu xejn, imorru kullimkien. "

Imma huma jiksbu aktar minn dak li qabdu magħhom meta l-ewwel inkarigu tagħhom għas-sinistru Sur Wittington jinġibhom f'konfoffa diabolika. Mhuwiex twil qabel ma jsibu ruħhom mgħaddsa f'aktar periklu milli qatt setgħu immaġinaw - periklu li jista 'jtemm ħesrem għan-negozju tagħhom ... u ħajjithom.

Weitere Titel zum gleichen Preis

Kundenbewertungen

Schlagwörter

fantasy, mystery, adventure, action, classics, horror, science fiction