img Leseprobe Leseprobe

Descântecele Babei Rada

Diana d'Briac

EPUB
ca. 2,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

LA SÂNZIENE...CU LEAC SRL img Link Publisher

Sachbuch / Esoterik: Allgemeines, Nachschlagewerke

Beschreibung

„Descântecele Babei Rada" alcătuiesc, de fapt, un „grimoire". Este o carte cu totul aparte, fiind o publicare parțială, deocamdată, a unui vechi „caiet cu descântece". Străbunica autoarei, Baba Rada, era una dintre Doftoroaiele Medicinii Magice ce încă vindecau, la început de secol trecut, cu ierburi și descântece, având știința de a transforma energii și de a face leacuri, după rețete străvechi, majoritatea nescrise, transmise în mare taină, pe linia de sânge a neamului ei. O astfel de lucrare este un dar în sine, magic și prețios, în același timp!

Weitere Titel von diesem Autor

Kundenbewertungen

Schlagwörter

ierburi, leac, descântece, leacuri, romanesc, vindecare, traditie, deochi, magie, vechea traditie, obiceiuri, doftoroaie, sânziene, Carpați, descântec, Transilvania, grimoire, iele, ritualuri