img Leseprobe Leseprobe

Nimeni nu se salvează singur

Mazzantini Margaret

EPUB
ca. 7,78
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Polirom img Link Publisher

Belletristik/Erzählende Literatur

Beschreibung

Delia și Gaetano erau cândva un cuplu. Acum trebuie să învețe să-și uite, fiecare, perechea și deprinderile. Stau amândoi într-un restaurant, la puțin timp după ce au distrus ceea ce fusese o familie. Ar vrea să se împace, însă problemele din trecut îi bântuie. Unde au greșit? Problema e că nici unul nu știe...

Weitere Titel von diesem Autor
Mazzantini Margaret
Mazzantini Margaret

Kundenbewertungen