img Leseprobe Leseprobe

Omul nostru din Havana

Graham Greene

EPUB
ca. 5,83
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Polirom img Link Publisher

Belletristik / Gemischte Anthologien

Beschreibung

Jim Wormold, un mărunt vânzător de aspiratoare din Havana lui Batista, acceptă, de dragul fiicei sale cheltuitoare, să lucreze pentru serviciile secrete britanice. Doar că în Havana nu prea se întâmplă nimic. Ca să-și păstreze această slujbă pentru care este plătit cu 300 de dolari pe lună, proaspătul „spion“ scrie cu zel rapoarte false, închipuie instalații militare pornind de la schițele componentelor aspiratoarelor sale și inventează informatori care-i furnizează tot felul de date ultra-secrete. Însă, de la un punct încolo, lumea ficțională a lui Wormold începe – neliniștitor – să prindă viață.

Kundenbewertungen