img Leseprobe Leseprobe

Sot Vell

Rosa Camps

EPUB
6,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Autores del Mundo img Link Publisher

Belletristik/Erzählende Literatur

Beschreibung

Quan la família Cortès va arribar a Sant Joan dels Arcs, poc imaginava els estranys successos que anys més tard sacsejarien per sempre els seus habitants, i a ells mateixos. Sot Vell narra els fets que van tenir lloc al poble en la dècada dels setanta del segle XX, una etapa en la qual la transformació urbanística va canviar l'estil de vida i la fesomia de moltes petites localitats properes a les grans ciutats. És una història de passions soterrades, de traïcions i gelosia. Però també d'amor i lleialtat. Amb unes descripcions acurades, uns personatges ben dibuixats i un fil narratiu que manté la tensió literària en tot moment, Sot Vell és una novel·la de capítols breus i dinàmics, de lectura fàcil i agradable, que satisfarà plenament els qui no entenen la vida sense tenir un llibre entre les mans.

Weitere Titel von diesem Autor

Kundenbewertungen

Schlagwörter

romanç, històries de família, traïció, successos estranys, suspens