img Leseprobe Leseprobe

D'Erliefnesser vum Tom Sääiker

The Adventures of Tom Sawyer, Luxembourgish edition

Mark Twain

EPUB
ca. 2,49
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Classic Translations img Link Publisher

Kinder- und Jugendbücher / Kinderbücher bis 11 Jahre

Beschreibung

Op der Ufer vum Mississippi River, Tom Sawyer a seng Frënn suchen Abenteuer an all Accès.

Dann eng eenzegarteg Nuecht am Friedhof, déi si e Mord maachen. D'Jongen maachen e Blutt Eid, fir de Geheimnis z'erklären, a si fleege Piraten op der Sich vu verbuergene Schatz. Awer wann Tom an enger Höhl gefangen ass, kann hien enthärte entfléien?

Kundenbewertungen

Schlagwörter

fantasy, children, animals, classics, classic, mystery, action, adventure