img Leseprobe Leseprobe

JA, JEG VIL. JA, JEG KAN. Sådan skriver du din første bog og udgiver den online

JOAN PONT GALMÉS

EPUB
0,49
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

JPJOHNSON BOOKS img Link Publisher

Ratgeber / Lebenshilfe, Alltag

Beschreibung

Kære ven, jeg har skrevet sytten bøger på fem år. I betragtning af at hver bog indeholder ca. 80.000 ord, har jeg skrevet ca. 1.360.000 ord, og hvis vi tæller dem med, jeg har slettet, er det næsten det dobbelte. Jack Kerouack pralede med, at han havde skrevet en million ord, og det er helt klart, at Jack Kerouack var en stor forfatter. Personligt elsker jeg ham. På det tidspunkt, hvor Jack Kerouck skrev sine værker, midt i det 20. århundrede, var der ikke noget Google Drive, ingen Amazon, ingen virtuelle boghandlere, ingen mulighed for at offentliggøre sit værk med det samme på HELE PLANETEN. Nu har du alt dette inden for rækkevidde af din pegefinger.Og hvis du har alle værktøjerne, hvorfor bruger du dem så ikke allerede? Denne bog er frugten af min egen erfaring. Fra de første skitser af noget, der ligner en roman uden respekt for tempoet, til at der i øjeblikket udkommer et nyt værk hver anden måned. Selvfølgelig ligger der bag resultatet uendeligt mange timers arbejde, men det er en indsats dedikeret til noget spændende. Jeg siger altid, at de timer, som jeg bruger på noget, jeg elsker, ikke tæller. 

Alt er i din favør.

 Lad os gå derhen.

Weitere Titel von diesem Autor
Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover Pushing to the Front
Orison Swett Marden
Cover The Mind Cure
Christian D. Larson
Cover How to Get What You Want
Orison Swett Marden
Cover How to Stay Well
Christian D. Larson
Cover Your Invisible Power
Geneviève Behrend
Cover Self-Help
Samuel Smiles
Cover Dollars Want Me
Henry Harrison Brown

Kundenbewertungen