img Leseprobe Leseprobe

En enkel metod för penninghantering vid investeringar

Hur du använder tekniker och strategier för penninghantering för att förbättra din onlinehandel

Stefano Calicchio

EPUB
2,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Stefano Calicchio img Link Publisher

Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft / Wirtschaft

Beschreibung

Vad är penninghantering och hur fungerar det? Det har aldrig varit lättare att snabbt lära sig grunderna i penninghantering inom handel. För första gången någonsin finns en enkel och lättillgänglig guide som visar dig de hemligheter som oftast används av framgångsrika handlare.
I den här praktiska och enkla handboken hittar du all information du behöver för att börja skapa en korrekt penninghantering i din onlinehandel. Från uppdelning av kapital till användning av stop losses. Från att sätta upp take profits till att köpa optionskontrakt så att du kan säkra dina affärer. Money Management in Trading made simple är den första guiden som tar dig i hand och steg för steg introducerar dig till metoderna för riskhantering och skydd av ditt kapital.
Glöm de teoretiska handböckerna på tusentals sidor som säljs till galna priser på nätet och njut äntligen av en läsning som kan ge dig den kunskap du söker till ett oslagbart pris.

Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover Summary of Believe IT
Alexander Cooper
Cover Fotograf 2.0
Stefano Calicchio
Cover En enkel metod för etf
Stefano Calicchio
Cover Skribent 2.0
Stefano Calicchio
Cover Fotograf 2.0
Stefano Calicchio
Cover Konstnär 2.0
Stefano Calicchio
Cover Musiker 2.0
Stefano Calicchio
Cover Är min chef ett barn?
Stefano Calicchio

Kundenbewertungen