img Leseprobe Leseprobe

Ebook factory

Strategier, idéer och instruktioner för att skapa inkomstströmmar genom att skriva och publicera en e-bok

Stefano Calicchio

EPUB
0,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Stefano Calicchio img Link Publisher

Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft / Wirtschaft

Beschreibung

Hur omvandlar du idén om en e-bok till en inkomstkälla? Hur kan du framgångsrikt ta dig in på marknaden för e-böcker? Vilka strategier följs av författare som kan få en stadig inkomst från digital publicering?

Den här guiden är utformad för att erbjuda strategier, idéer och operativa instruktioner för dem som vill skriva och publicera en framgångsrik e-bok men inte vet var de ska börja. I den kommer du att upptäcka hur du kan skapa inkomster genom dina digitala publikationer. Men att ansluta sig till de författare som kan skryta med sin egen publikation på eboksmarknaden erbjuder också nya spännande karriärmöjligheter.
I den här praktiska handboken kommer du att upptäcka hur du kan skapa en stadig inkomstström genom att skriva e-böcker. Läsaren tas i hand och leds genom en informativ resa som ger en överblick över branschen. Från eboksdesign till marknadsundersökningar, från publicering och distribution till marknadsföringsstrategier. Allt på ett enkelt, väsentligt och direkt språk. Sluta slösa tid på att försöka ta reda på vilka strategier som verkligen fungerar och upptäck nu hur du kan få ut det mesta av din tid och erfarenhet med en guide som fungerar.

Weitere Titel von diesem Autor
Stefano Calicchio
Stefano Calicchio
Stefano Calicchio

Kundenbewertungen