img Leseprobe Leseprobe

Új faj

negyedik kötet

Louis Holed

EPUB
5,52
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Arte Tenebrarum Publishing img Link Publisher

Belletristik / Horror

Beschreibung

Ez a kiadvány az Arte Tenebrarum Könyvkiadó 2021 márciusában indított novellapályázatának eredménye, az „Új faj” című horrorantológia negyedik, utolsó kötete.

Louis Holed ebben a kötetben szereplő művének ismertetője:

A Csehországban élő, világhírű horroríró, Christof Crow önkéntes száműzetésben él egy Prága melletti erdőben. Fényűző, bástyákkal rendelkező villája még a középkorban épült, amelynek pontos helye olyannyira nem ismert, hogy még a térképeken sem szerepel.
Crow elzárkózva él a külvilágtól, olvasóinak sem árul el részleteket magáról, sőt még képet sem láttak a férfiról soha. Úgy tűnik, az író egyáltalán nem akarja, hogy megismerjék, vagy tudomást szerezzenek arról, hogy hol és miként él.
Egy napon azonban különös események sora veszi kezdetét: A szerző legújabb könyvének megjelenésekor az első, előrendelt példányokba bizonyos rajongóinak meghívókat rejt „író-olvasó” találkozó címmel. Az okot, amiért éppen velük szeretne találkozni, egyelőre homály fedi. Azt is, hogy Crow ismerheti-e valahonnan ezeket az embereket, és hogy mit vár vagy remél tőlük egyáltalán... Egy dolog azonban minden meghívottban közös:
Valamennyiüknek sötét folt van a múltjában. Azt, hogy Christof tisztában van-e a titkukkal, nem tudni. Lehet, hogy csak társaságra vágyik, mert belefáradt a magányba...
A meghívottak között van például egy Luna nevű lány, akit gyerekkora óta furcsa rohamok gyötrik. Hogy pontosan milyen természetűek, arról fogalma sincs, mert születése óta gyógyszert szed rá, amiről szintén nem tudja, hogy micsoda, mert az orvosa azt (is) eltitkolja előle.
Az író-olvasó találkozó egy prágai helyre szól, aminek hollétét a vendéglátó még a meghívóban sem árulja el. Mindössze annyit közöl a vendégeivel, hogy a repülőtéren egy taxi várja majd őket, és a sofőr tudja a pontos címet.
De vajon miféle hely az valójában? Így, hogy még térképen sem szerepel, létezik egyáltalán? Ha igen, miért tartják titokban a hollétét az erdő mélyén? Mit akarhat Crow a meghívott rajongóitól? Valóban csak ismerkedne és beszélgetne velük?
Vagy inkább egészen mást tervez...? Esetleg valami kimondottan aljas dolgot?
Vajon Christofra is igaz a mondás, miszerint „Csupán azért, mert valaki horrorregényeket ír, még nem feltétlenül gonosz vagy őrült.”?

Weitere Titel von diesem Autor
Weitere Titel zum gleichen Preis

Kundenbewertungen