img Leseprobe Leseprobe

Det eneste en forfatter trenger

Wtf Man

EPUB
1,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Publisher s21000 img Link Publisher

Belletristik / Hauptwerk vor 1945

Beschreibung

Clyde Perkins har en idé i tankene med en pistol rettet mot hodet. Om han bare kunne overbevise leiemorderen som er der for å drepe han om å gi han noen minutter til, slik at han kan skrive ferdig mesterverket sitt, Brooding Folly. Når ingenting virker, kanskje litt humor vil overvinne den kaldblodige morderen. Ca 3,700 ord.

Weitere Titel zum gleichen Preis

Kundenbewertungen