img Leseprobe Leseprobe

Man van Cirene

Frans Venter

EPUB
ca. 14,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop Kulturkaufhaus ebooks-center.de
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Lux Verbi img Link Publisher

Belletristik/Erzählende Literatur

Beschreibung

Die klassieke topverkoper nou weer beskikbaar! Simon van Cirene word gelas om Jesus se kruis te dra, op pad na Golgota. Simon, die man wat nie glo nie. Maar hoe kan ’n mens onveranderd gelaat word deur ’n ontmoeting met Christus? Hierdie is die verhaal van Christus se aanslag op ’n heidense wêreld. Dit is ’n beeld van wroeging en botsing en van haat en liefde, van ongeloof teenoor geloof. Maar veral is dit die verhaal van verlossing: die oorwinning van die gees oor die aardse.

Weitere Titel in dieser Kategorie
Cover Dolos
Jaco Wolmarans
Cover Vuurvoël
Elmarie Viljoen-Massyn
Cover Sagie is
Jan van Tonder
Cover Kanaän
Barend Vos
Cover Doolhof
Rudie van Rensburg
Cover Elf dae in Amsterdam
Elizabeth Wasserman
Cover Moederland
Madelein Rust
Cover Flora
Engela Ovies
Cover Buit
Dibi Breytenbach
Cover Hans hou sy lyf Sherlock
Rudie van Rensburg
Cover bottelnek breek bek
Dianne Du Toit Albertze
Cover Hou jou oë oop
Brian Fredericks
Cover Monster
Rudie van Rensburg
Cover Bot
Bot
Carien Smith

Kundenbewertungen