Fanualaugatasi

Flatland, Samoan edition

Edwin A Abbott

EPUB
ca. 2,49
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Classic Translations img Link Publisher

Belletristik/Erzählende Literatur

Beschreibung

O lenei mea sili ona maoae o le faasaienisi ma le matematika, o se mea ofoofogia tulaga ese ma sili ona manaia o le satire lea na faaosofia ai le aufaitau mo le silia ma le 100 tausaga.
 
O loʻo faʻamatalaina femalagaaiga o sikuea, o le mathematician ma le nofomau o le laufanua lua e lua, ma o mea e sili ona maualalo o fafine, o laititi, laina saʻo, ma e mafai ona i ai ni numera o tagata, e faʻatatau i le tulaga lautele.

O faʻalavelave faʻafuaseʻi na mafua ai ona faʻafesoʻotaʻi atu i le tele o foliga faʻa-geometric, o le sikuea o loʻo i ai se vaʻaiga i fanua vaʻaia (tolu vaega), fanua laina (tasi le aotelega) ma tusi ai le eleele (leai ni fua) ma mulimuli ane mafaufau loloto i le asiasi atu i se fanua e fa fuataga-o se manatu fouvale lea ua toe faafoi mai ai o ia i lana lalolagi e lua-lalolagi. O le tala e le na o se faitauga matagofie, ae o se amataga muamua lava o tala fatu fatu i le manatu o le tele o le tele o le avanoa. "Aoao, faafiafia, ma faaosofia i mafaufauga."

Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover Remember Me?
Amanda Rigby
Cover Bleed More, Bodymore
Ian Kirkpatrick

Kundenbewertungen

Schlagwörter

classics, action, science fiction, fantasy, horror, mystery, adventure