De koninklijke race

Jeffrey Archer

EPUB
ca. 5,60
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop Kulturkaufhaus ebooks-center.de
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

SAGA Egmont img Link Publisher

Belletristik / Gegenwartsliteratur (ab 1945)

Beschreibung

Welke auto is de snelste van het hele land?Welke auto is de snelste van het hele land? De koning en de koningin willen het graag weten, maar zelfs hun slimste adviseur heeft geen idee. Er wordt een race georganiseerd voor alle auto''s in het land. Één voertuig trekt meteen de aandacht: een auto die volledig uit rechte hoeken bestaat en zelfs vierkante wielen heeft. De koning hoopt stilletjes dat deze auto gaat winnen. Een verhaal met onverwachte bochten. Voor fans van de animatieserie en film "Cars". -

Kundenbewertungen