Sievistelevät hupsut

Moliere

EPUB
ca. 5,68
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop Kulturkaufhaus ebooks-center.de
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

SAGA Egmont img Link Publisher

Geisteswissenschaften, Kunst, Musik / Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft

Beschreibung

Se parhaiten nauraa, joka viimeksi nauraa.Porvarismies Gorgibus, tyttärensä Magdelon, ja tämän serkku Cathos ovat saapuneet Pariisiin nauttimaan seurapiirielämästä ja kaupungin tunnelmasta. Gorgibus on sitä mieltä, että nuorille naisille pitäisi löytää kaupungista myös aviomiehet. Valitettavasti hienostoelämän ihanuuksiin tykästyneet neitoset elättelevät niin romanttisia kuvitelmia, etteivät Gorgibusin valitsemat kumppaniehdokkaat heille kelpaa. Tästäkös suivaantuvat niin Gorgibus kuin itse sulhaskokelaat. Nenäkkäille naisille täytyy antaa opetus.Sulhasehdokkaat lähettävät palvelijansa, hienoiksi puettuina ja ylhäisiä herrasmiehiä teeskennellen, tapaamaan nuoria naisia. Nämä rakastuvat täyttä päätä, eivätkä ollenkaan osaa epäillä joutuvansa huijatuksi. Kun hienojen herrojen todellinen henkilöllisyys selviää, on itse kullakin ajattelemisen aihetta.-

Weitere Titel von diesem Autor
Weitere Titel in dieser Kategorie

Kundenbewertungen