Näcken - erotisk fantasy

Ossian Stromquist

EPUB
ca. 2,48
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop Kulturkaufhaus
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

LUST img Link Publisher

Belletristik / Horror

Beschreibung

Stella och hennes man har bestämt sig för att ta med tvillingarna till Stellas farmors stuga under semestern. Som ung tillbringade Stella en hel del tid där men sedan farmor dog har hon inte varit där. Det har gått 16 år men plötsligt kände hon en dragning dit. Det finns någonting där, någonting hon inte helt kan sätta fingret på. Har det någonting att göra med den konstanta kåtheten som har fyllt henne de senaste månaderna?Näcken är andra delen i serien Väsen. Väsen är en erotisk novellserie med fristående berättelser full med inslag av magisk realism och skräck.

Weitere Titel in dieser Kategorie
Cover Rysare
Gunnar Dahl
Cover Död mans önskan
Gabrielle Hipp Marchidan
Cover Prestomonster
Eric Rosenqvist
Cover Samlingen
Eric Rosenqvist
Cover Kadaver
Eric Rosenqvist
Cover Brunnstäppa
Eric Rosenqvist
Cover God Jul önskar?
Eric Rosenqvist
Cover Ansikten
Eric Rosenqvist
Cover Ont i halsen
Eric Rosenqvist
Cover Rullgardin
Eric Rosenqvist
Cover Likvaka
Ulf Durling
Cover Leka med saxar
Erika Hammarström Pedersen
Cover Blod & Svin
A. R. Yngve
Cover Sörplarkväll
Kjell E. Genberg
Cover Jag lovar dig
Sven Christer Swahn
Cover Vargsläkte
Caroline Grimwalker

Kundenbewertungen