img Leseprobe Leseprobe

Har du lyttet til din krop i dag?

Lone Svendsen

EPUB
8,49
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Books on Demand img Link Publisher

Geisteswissenschaften, Kunst, Musik / Psychologie

Beschreibung

Har du lyttet til din krop i dag? Kroppen sagde: "Hvis du ikke kan høre, hvad jeg siger. Skal jeg så råbe højere, eller skal du blive bedre til at lytte?" Så forstod hovedet, og sagde: "Når du råber højere, bliver jeg bange og ked af det. Jeg forstår måske ikke alt endnu, men jeg vælger at være nysgerrig, indtil vi snakker samme sprog." Kroppen svarede: "Tak for din tillid, når vi har tillid til hinanden og vil hinanden det bedste, så har vi det begge godt."

Weitere Titel von diesem Autor
Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover El ciclo de Andros
Juan Miguel de Pablo Urban
Cover The Regular
Dave Buckhout
Cover Living Danishly
Astrid S. Nielsen
Cover Lying
Allan Nanva
Cover Wasted Warnings
Bernd Kai von Hoesslin

Kundenbewertungen

Schlagwörter

følelser, Psyke, Smerter, krop, stress