img Leseprobe Leseprobe

Kunst og konkurrence

om sportslitteratur

Peter Heller Lutzen

EPUB
ca. 24,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Aarhus University Press img Link Publisher

Geisteswissenschaften, Kunst, Musik / Kunst

Beschreibung

Man siger at sporten er i krise. Den kan ikke lAengere legitimeres som noget sAerligt sundt, dannende eller demokratisk, og ikke mindst dopingdebatterne har udfordret dens berettigelse. Men maske kan sporten reddes, hvis den indlemmes i det Aestetiske felt og gives vAerdi som kunst? Denne bog prAesenterer en samlet gennemgang af dansk litteraturs sportsskildringer og svarer at et Aestetisk blik pa sport kan vAere et givende supplement, men ikke nogen redning for sporten.Litteraturens billede af sporten viser sig at vAere meget traditionelt. Sporten beskrives ofte som naturlig, autentisk og umiddelbar, og den forbindes nAesten altid med noget seksuelt, religiost, infantilt eller etnisk. Rationalitet og kultur sAettes i modsAetning til sportens sanselighed: Den typiske sportsroman handler om en fortAeller der gerne ville have vAeret god til sport, men ikke er det og derfor ma skrive om det i stedet for - ofte ved at portrAettere en barndomsven som er god til sport, men darlig til at skrive.Kunst og konkurrence argumenterer for at litteraturen kan fortAelle os noget vigtigt om sporten, men uden at den dermed kan hAeves over de aktuelle problemer. Det er i ovrigt heller ikke sikkert at sporten har brug for at blive reddet. Maske skal den bare have lov at vAere sig selv lidt.

Weitere Titel von diesem Autor

Kundenbewertungen

Schlagwörter

Art & Art History, Literary Studies, Sport, Hobbies, Collecting