img Leseprobe Leseprobe

Eventyrene til Tom Sawyer

The Adventures of Tom Sawyer, Norwegian edition

Mark Twain

EPUB
ca. 2,49
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Classic Translations img Link Publisher

Kinder- und Jugendbücher / Kinderbücher bis 11 Jahre

Beschreibung

På bredden av Mississippi-elven, søker Tom Sawyer og hans venner eventyr på hver tur.

Deretter opplever en skjebnesvangre natt i kirkegården et mord. Guttene gjør en blodedato for aldri å avsløre hemmeligheten, og de løper bort for å være pirater på jakt etter skjult skatt. Men når Tom blir fanget i en hule, kan han unnslippe?

Kundenbewertungen

Schlagwörter

classic, action, fantasy, children, classics, adventure, animals, mystery