img Leseprobe Leseprobe

Cirkus

Artister på cirkus kryddad med en polisutredning av ett mord

Pia Gunilla Jansson

EPUB
4,49
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Books on Demand img Link Publisher

Ratgeber / Sport

Beschreibung

Det är sommar. Vi omstartar en cirkus med de artister som går runt ledsna i Shakiras boende. Jag får för mig att jag också skall vara Artist. Shakira hjälper mig övervinna höjdrädslan och komma upp på höga linan. Jag har detaljrikt beskrivit en längre seglats vi gör tillsammans. Man kommer undan alla dessa problem som hela tiden uppstår iland. Det är underbart att få färdas på vatten! Cirkusen är för mig ett kärt minne. Varje gång jag hör musiken, kan jag se Shakiras magiska dans framför mig. En olycka inträffar, och du får följa polisens utredning.

Weitere Titel von diesem Autor
Pia Gunilla Jansson
Pia Gunilla Jansson
Pia Gunilla Jansson

Kundenbewertungen

Schlagwörter

äventyr, segling, Deckare, båtvett, cirkus