img Leseprobe Leseprobe

Moby Dick

Moby Dick, Afrikaans edition

John Melville

EPUB
ca. 1,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop Kulturkaufhaus
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Classic Translations img Link Publisher

Belletristik / Gemischte Anthologien

Beschreibung

Moby Dick is die verhaal van 'n eerlike dwingende man wat 'n onheilige oorlog voer teen 'n wese wat so groot en gevaarlik is en onkenbaar is as die see self.Maar meer as net 'n roman van avontuur, meer as 'n ensiklopedie van walvisse en legende, kan die boek gesien word as deel van die skrywer se lewenslange meditasie oor Amerika. Geskryf met wonderlike verlossende humor, Moby-Dick is ook 'n diepgaande ondersoek na karakter, geloof en die aard van persepsie

Weitere Titel in dieser Kategorie
Cover Moby Dick
John Melville
Cover Moby Dick
Herman Melville
Cover By fakkellig
Karel Schoeman

Kundenbewertungen

Schlagwörter

action, mystery, adventure, classic, drama, whales, classics