img Leseprobe Leseprobe

Gabonetako Abesti Bat

A Christmas Carol, Basque edition

Charles Dickens

EPUB
ca. 2,49
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Classic Translations img Link Publisher

Belletristik / Horror

Beschreibung

Scrooge zakarrarekin eta gaiztoekin ebaki, Gabonak beste egun bat besterik ez da. Baina hildakoen negozio bikainaren mamua agertzen denean gertatzen den guztia, scrooge ohartarazten du bere moduak beranduegi baino lehenago aldatzeko."Nire bidea baldin bazaudala, ezpainekin zoriontsu egoten den idiotarekin, bere esnea egosi egingo litzateke, eta bere bihotzaren bidez burdin sorta batekin ehortzi zuten. Eguberri on? Bah humbug! '

Weitere Titel zum gleichen Preis

Kundenbewertungen

Schlagwörter

adventure, mystery, classic, classics, horror, historical, action, science fiction