img Leseprobe Leseprobe

Ameizan (Nederlandstalig)

Eduard Meinema

EPUB
2,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Eduard Meinema img Link Publisher

Belletristik / Science Fiction, Fantasy

Beschreibung

De droom van iedere jongen.
En blijkbaar ook de droom van meisjes. Door de ruimte reizen om als eerste nieuwe werelden te verkennen.

Als wetenschappers mysterieuze ringen rond een nieuw ontdekte ster vinden en communicatie onderscheppen; is het een feit. Dit zijn de eerste echte tekenen van intelligent leven. Een ontdekking van onbekende buitenaardse wezens biedt veel getalenteerde mensen de kans van hun leven.

Go wide young man; ga zo ver je kan!
Maar pas op. Dingen kunnen fout gaan.
Murphy that!

Weitere Titel von diesem Autor
Eduard Meinema
Eduard Meinema
Eduard Meinema
Eduard Meinema
Eduard Meinema
Eduard Meinema
Eduard Meinema
Eduard Meinema
Eduard Meinema
Eduard Meinema
Eduard Meinema
Eduard Meinema
Eduard Meinema
Eduard Meinema
Eduard Meinema
Eduard Meinema
Eduard Meinema
Eduard Meinema
Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover MIL MILLONES DE ORO
СЕРГЕЙ ЖУРАВЛЁВ
Cover БЛУЖДАЮЩАЯ ЛЮБОВЬ
СЕРГЕЙ ЖУРАВЛЁВ
Cover ЗОЛОТОЙ МИЛЛИАРД
СЕРГЕЙ ЖУРАВЛЁВ
Cover ТРИ В ОДНОМ
АРТУР ЖЕЙНОВ
Cover Doran
Franziska Hartmann
Cover Im Felde unbesiegt
Gustaf von Dickhuth-Harrach
Cover Castle Chansany, Volume 1
Charlotte E. English
Cover Traum Bub
Rupert Arthur Dillmann
Cover Ameizan
Eduard Meinema
Cover Hired Blades
Anita Seabright
Cover Im Felde unbesiegt
Gustaf von Dickhuth-Harrach
Cover HertzFlattern
Lina Lintu
Cover Polvere Z
Roberto Risso
Cover Traum Bub
Rupert Arthur Dillmann
Cover Und der nächste Tag
Michael Fritsche
Cover La herencia maldita
Nathan Burkhard

Kundenbewertungen