img Leseprobe Leseprobe

Bez przewrotu

Juliusz Verne

EPUB
2,49
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Wydawnictwo Psychoskok img Link Publisher

Geisteswissenschaften, Kunst, Musik / Geschichte

Beschreibung

Klub Strzelecki, w tajemniczy sposób, kupuje tereny położone od 88 równoleżnika do bieguna północnego w celu przejęcia złóż węgla kamiennego. Węgiel kamienny był podstawową siłą napędową i jednym z najważniejszych i cennych surowców, w taki sposób mając duże zasoby, świat mógłby się rozwijać bez obaw szybkiego wyczerpania się z węgla. Zlodowacony teren i srogi klimat jest dla nich ogromnym problemem, ciężko jest wybudować i prowadzić kopalnie w tak srogich warunkach, w miejscu gdzie nie dotarł żaden człowiek, dlatego mają plan rozmrozić biegun.

Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover Łańcuchy
Wacław Sieroszewski
Cover Dalaj-Lama. Część 2
Wacław Sieroszewski
Cover Dalaj-Lama. Część 1
Wacław Sieroszewski
Cover W szponach
Wacław Sieroszewski
Cover Rozbitki
Juliusz Verne
Cover Sfinks lodowy
Juliusz Verne
Cover Wśród lodów
Wacław Sieroszewski
Cover Tajemnicza wyspa
Juliusz Verne
Cover Przymierze serc i inne nowele
Juliusz Kaden-Bandrowski
Cover Jutro
Andrzej Strug
Cover Dom parowy
Juliusz Verne
Cover Wilczek i Wilczkowa
Józef Ignacy Kraszewski
Cover Czarownica
Eliza Orzeszkowa
Cover Dzieci ulicy
Janusz Korczak
Cover Hołota
Józef Ignacy Kraszewski
Cover Roboty i prace
Józef Ignacy Kraszewski
Cover Na bruku
Klemens Junosza
Cover Zbrodnia
Antoni Lange
Cover Ostatni Mohikanin
James Fenimore Cooper
Cover Listopadowy wieczór
Andrzej Kijowski

Kundenbewertungen