img Leseprobe Leseprobe

W puszczach Afryki

Juliusz Verne

EPUB
2,49
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Wydawnictwo Psychoskok img Link Publisher

Geisteswissenschaften, Kunst, Musik / Geschichte

Beschreibung

Powieść opowiada o przygodzie dwóch podróżników: Francuza Max'a Hubera i Amerykanina Jana Corta, ich przewodnika, Kamisa i Langi, młodego Murzyna, którego ocalili przed niewolą. W wyniku ataku słoni zmuszeni są do podróży przez las Ubangi, ogromną nieznaną puszczę znajdującą się pośrodku Afryki.

Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover Memories of 1918
kerry butters
Cover Physique et psychique de l’opium
(A. de Pouvourville) Nguyen Te Duc
Cover Łańcuchy
Wacław Sieroszewski
Cover Dalaj-Lama. Część 1
Wacław Sieroszewski
Cover Dalaj-Lama. Część 2
Wacław Sieroszewski
Cover W szponach
Wacław Sieroszewski
Cover Rozbitki
Juliusz Verne
Cover Bez przewrotu
Juliusz Verne
Cover Sfinks lodowy
Juliusz Verne
Cover Wśród lodów
Wacław Sieroszewski

Kundenbewertungen